FA | EN

portfolio image

 HPV یا ویروس پاپیلوما

سرطان دهانه رحم یا سرویکس دومین سرطان شایع در زنان می باشد که در مراحل اولیه معمولا بدون علائم است و تنها در مراحل پیشرفته همراه با درد می باشد.

 تقریبا منشاء تمام انواع سرطان های سرویکس، ویروس پاپیلومای انسانی می باشد که جزء بیماری های مقاربتی محسوب می شود و می تواند موجب تغییر شکل سلول ها و تبدیل آنها به سلول های سرطانی شود.

جهت تشخیص سرطان‌های دهانه رحم، زنان باید تست تشخیصی ویروس HPV و پاپ اسمیر را انجام بدهند

در این مرکز آزمایش HPV Genotyping  به روش  PCR  بر روی نمونه پاپ اسمیر مایع جهت تشخیص 37 تایپ و گونه ویروس HPV  توسط کادر مجرب انجام می شود.

که قابلیت تشخیص 19 تایپ High risk  و 18 تایپ Low risk  به صورت مجزا را دارا می باشد.